Senior – Starszy, sprawniejszy

Program „Senior starszy, sprawniejszy” skierowany jest do osób starszych – emerytów i rencistów po 55 roku życia. Obejmuje zajęcia rekreacyjno – sportowe w obiektach sportowych (pływanie, hale i sale sportowe) pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów.

Cele programu:
• podniesienie sprawności psychofizycznej osób starszych – emerytów i rencistów,
• wdrażanie nawyku do prozdrowotnego stylu życia obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę i pozytywne myślenie,
• podniesienie zdolności do samodzielnego funkcjonowania,
• podniesienie jakości życia,
• przeciwdziałanie monotonii dnia codziennego,
• uświadomienie potrzeby i kształtowanie nawyku aktywności ruchowej,
• rozszerzenie możliwości kontaktu z innymi ludźmi dla osób samotnych.
Główne zadania:
Dostosowanie charakteru i zakresu ćwiczeń do wieku i sprawności fizycznej oraz potrzeb uczestników zajęć. Organizacja ćwiczeń fizycznych usprawniających i wzmacniających cały aparat ruchowy (mięśni, stawów), kształtowanie prawidłowych funkcji oddechowych. Zapoznanie z różnymi odmianami gimnastyki (ćwiczenia wolne, z muzyką, gimnastyka poranna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe itp.). Uświadomienie starszym osobom potrzeby kształtowania nawyku aktywności ruchowej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania. Stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i wyjścia z domu dla „przyjemności”.

Wykorzystanie infrastruktury sportowej i fachowego potencjału ludzkiego do kształtowania wśród ludzi starszych prozdrowotnego stylu życia.

Program jest realizowany przez miejskie ośrodki sportu i rekreacji oraz organizacje pozarządowe wyłonione w drodze konkursu ofert.