Lato w Mieście

Warszawski Program „Lato/Zima w Mieście” jest cyklicznym, interdyscyplinarnym programem realizowanym dla uczniów warszawskich szkół przez Białołęcki Ośrodek Sportu oraz Miasto Stołeczne Warszawa w okresie ferii letnich i zimowych.

Celem Warszawskiego Programu „Lato/Zima w Mieście” jest zapewnienie warszawskim uczniom atrakcyjnego, bezpiecznego wypoczynku oraz możliwości rozwijania zainteresowań w czasie wakacji letnich i ferii zimowych.

Założenia i priorytety Programu

Program spełnia trzy funkcje: edukacyjno-rozwojową, sportowo-rekreacyjną oraz opiekuńczo-wychowawczą. Zapewnia on, w czasie wolnym od nauki, kontynuację pracy edukacyjno-wychowawczej szkół, placówek oświatowych i organizacji pozarządowych, dzięki czemu proces dydaktyczno-wychowawczy w Warszawie nie jest ograniczony do realizacji zajęć szkolnych, lecz obejmuje cały rok kalendarzowy, w tym również wakacje letnie
i zimowe. Założenia i zadania Programu uwzględniają: Społeczną Strategię Warszawy na lata 2009–2020, Politykę edukacyjną m.st. Warszawy w latach 2008-2012, Strategię rozwoju sportu i rekreacji w m.st. Warszawa do roku 2020.

 

Rozwój Programu wiąże się z budowaniem systemu stałego podnoszenia jakości ofert letniego i zimowego wypoczynku. W Programie preferowane są przedsięwzięcia
o dużych walorach poznawczych i wychowawczych, z metodami odpowiednio dobranymi do pedagogicznego celu działań oraz do potrzeb i zainteresowań uczestników. Oferta wypoczynku łączona jest z atrakcyjnymi zajęciami sportowymi, artystycznymi, naukowymi
i hobbystycznymi.

W dziedzinie sportu i rekreacji Program ma za zadanie propagowanie wśród uczniów nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu. Jest to również kontynuacja zajęć sportowych prowadzonych podczas roku szkolnego.

Edukacyjno-wychowawcze oferty adresowane są równomiernie do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i zainteresowań. Dla młodzieży gimnazjalnej i starszej organizowane są specjalistyczne zajęcia o charakterze naukowym i artystycznym, w formie warsztatów, wykładów, pracowni i laboratoriów.

W Programie uwzględnia się edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia. Program docenia rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu zaangażowania młodych obywateli w działania społeczne. Rozwijana jest współpraca z organizacjami pozarządowymi na poziomie miasta, dzielnicy i placówek, polegająca na tworzeniu oferty programowej oraz udostępnianiu miejsc do prowadzenia zajęć przez organizacje.

Priorytetami Programu „Lato/Zima w Mieście” są:

 1. Rozszerzanie oferty kształtującej zainteresowania naukowe, sportowe, społeczne
  i artystyczne uczniów, z uwzględnieniem uczniów zdolnych i utalentowanych.
 2. Dbanie o różnorodność oferty i atrakcyjność zajęć specjalistycznych.
 3. Szersze wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.
 4. Włączanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, odpowiednio do ich możliwości i potrzeb.

Działania realizowane w ramach Programu powinny:

 1. Wzmacniać warszawską tożsamość poprzez realizację zajęć z edukacji varsavianistycznej.
 1. Kształtować postawy obywatelskie i uczyć samorządności.
 2. Rozbudzać zainteresowania poznawcze, społeczne, artystyczne i naukowe.
 3. Rozbudzać aktywność w sferze kultury fizycznej.
 4. Umożliwiać uczestnikom Programu korzystanie z ciekawych i wartościowych ofert kultury. fizycznej i edukacji kulturalnej, tworzonych przez miejskie placówki edukacji pozaszkolnej, ośrodki sportu i rekreacji oraz instytucje kultury.